Shearwater II being craned

Shearwater II being craned