Duncan scrambling aboard Shearwater II

Duncan scrambling aboard Shearwater II